Tel : 02-312-1655, 02-752-5051-2|office@esit.co.th
ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำและอบรมการใช้งาน Digital Meter Janitza รวมทั้ง update software รุ่นใหม่

ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำและอบรมการใช้งาน Digital Meter Janitza รวมทั้ง update software รุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำและอบรมการใช้งาน Digital Meter Janitza รวมทั้ง update software รุ่นใหม่ให้กับทางทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค DSCF2216 DSCF2211 DSCF2228 DSCF2227 DSCF2225...
ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมเรื่องการคำนวณตู้ MDB ด้วยโปรแกรม Simiris design(Siemens)

ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมเรื่องการคำนวณตู้ MDB ด้วยโปรแกรม Simiris design(Siemens)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมเรื่องการคำนวณตู้ MDB ด้วยโปรแกรม Simiris design(Siemens) ให้กับทีมงานออกแบบของบริษัท MITR ซึ่งโปรแกรมจะทำให้งานออกแบบสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น DSCF2059 DSCF2050 DSCF2052 DSCF2057...