Tel : 02-312-1655, 02-752-5051-2|office@esit.co.th

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าไปจัดอบรมเรื่องการคำนวณตู้ MDB ด้วยโปรแกรม Simiris design(Siemens) ให้กับทีมงานออกแบบของบริษัท MITR ซึ่งโปรแกรมจะทำให้งานออกแบบสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น