Tel : 02-312-1655, 02-752-5051-2|office@esit.co.th
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทาง PEA ได้เชิญให้เราจัดสัมมนาฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานของ PEA จากทั่วประเทศ ในหัวข้อเรื่องการใช้งาน UMG511 (JANITZA) การดาวน์โหลด Software และการดึงข้อมูลจาก Software มาใช้งาน และมีการถาม – ตอบจากผู้เข้าร่วมในงานสัมมนาร่วม 50 คน